Week1

Week 1
วัน
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติรู้ตัว
ลมหายใจของป่า
ขั้นนำ
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ประมาณ 1 นาที ขณะเดียวกันนักเรียนจะมีพี่มือที่แข็งแรงทั้ง 2 ข้าง หงายฝ่ามือทั้ง 2 ยกขึ้นมาที่ระดับอก จากนั้นจินตนาการว่ามือซ้ายมีกล่องของขวัญวางไว้และมือขวามีดอกไม้แห้งวางไว้ โดยให้จินตนาการถึงน้ำหนักและลักษณะของของทั้ง 2 อย่างสักครึ่งนาที
- นักเรียนลดมือลงวางที่หน้าตัก จากนั้นค่อยๆ ลืมตาขึ้น ครูพูดขอบคุณทุกความตั้งใจ
- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4
- ดินสอหรือปากกา
- เสียงบันทึกจากป่าโคกหีบขั้นกิจกรรม:
-เห็นความเชื่อมโยงเคารพในความแตกต่าง
-ฝึกการมีสติรู้ตัวการมีสมาธิจดจ่อ
-เคารพ นอบน้อมต่อตนเองและสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ (ดินสอ 1 ด้าม/กระดาษ A5 1 แผ่น) ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ตะกร้า ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางอุปกรณ์ของตนเองที่ด้านหน้า
- ครูให้นักเรียนวางกระดาษเป็นแนวนอน จากนั้นพับครึ่งแบ่งกระดาษออกเป็น 2 ส่วน และค่อยๆคลี่กระดาษวางไว้ด้านหน้า
- ครูให้นักเรียนทุกคนหลับตา และฟังเสียง “ธรรมชาติที่ในป่าโคกหีบ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้ยินเสียงอะไรบ้าง” “มีเสียงที่ไม่รู้จักหรือไม่” “เมื่อฟังแล้วรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึกลงในกระดาษฝั่งทางซ้ายมือ
- ครูเล่าที่มาของเสียงที่นักเรียนฟังเป็นเสียงที่ถูกบันทึก ณ ป่าโคกหีบของวันที่ 5 สค.59 ที่ผ่านมาของคุณครูอิง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนไปเดินป่าโคกหีบครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่” “ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง” “และคิดว่าอีก 8 ปีข้างหน้า ป่าโคกหีบของเราจะเป็นอย่างไร” “อะไรบ้างที่เราทำได้เพื่อป่าของเรา”
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึกลงกระดาษทางด้านขวามือ
- ครูให้นักเรียนนำเสนอแนวคิดของตนเอง (โดยการสุ่มประมาณ 4-5 คน)ขั้นจบ:
-เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ
- ครูชวนนักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเองอีกครั้ง
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
- ครูให้ทุกคนจับมือคนข้างๆ จากนั้นส่งมอบพลังความรัก ความปรารถนาดีให้กับตนเอง เพื่อน ครูและสรรพสิ่งรอบตัว ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ขั้นเตรียม:
-มีสติจดจ่อกับลมหายใจ
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ


กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม (3นาที)
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ

- เพลงโยคะ
- บรรยากาศรอบๆ

ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
-เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
-ฝึกการจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ทำ
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้งข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
     ท่าไหว้พระอาทิตย์
     ท่าต้นไม้
     ท่าเครื่องบิน
ท่านั่ง  
     ท่าเต่า
     ท่าหงส์
ท่านอน   
     ท่าจระเข้
     ท่างูเห่า
     ท่าตั๊กแตน
     ท่าปลาดาวขั้นจบ
-เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติ

กิจกรรม : ปักใจ
ขั้นนำ  
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ประมาณ 1 นาที
- นักเรียนค่อยๆ ลืมตาขึ้น ครูพูดขอบคุณทุกความตั้งใจ

- เพลงสปา
- ดินสอ
- รูปภาพต้นไม้
- อุปกรณ์ปักผ้า(สะดึง ,ไหม,เข็ม,ผ้าด้ายดิบ)


ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกการมีสติ จ่อจอ
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและผู้อื่น
-เห็นความเชื่อมโยงเคารพในความแตกต่าง
ขั้นกิจกรรม  
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์(ดินสอ 1 ด้าม/ผ้าด้ายดิบขนาด 5x5 นิ้ว 1 ชิ้น/เข็ม 1 เล่ม/ ไหมปักผ้า 1 ใจ) ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ตะกร้า ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางอุปกรณ์ของตนเองที่ด้านหน้า
- ครูเปิดภาพถ่ายจาก Ipad ต่อไปนี้ให้นักเรียนดู- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไร” “ นักเรียนคิดว่าคนถ่ายภาพนี้ต้องการสื่อสารถึงอะไร”
- ครูอ่านข้อความบนภาพ “ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร ชีวิตคือการพยายามอยู่รอดและเติบโตต่อไป” จากนั้นเล่าต่อว่าภาพนี้มากจากหนึ่งใน Status ของนักเขียนคือ นิ้วกลม ที่โพสลงในเฟสบุค
- ครูใช้คำถามกระตุ้น “ถ้านักเรียนจะให้กำลังใจคนสักคนหนึ่งนักเรียนจะสื่อสารเป็นภาพวาดได้อย่างไร? จากนั้นให้นักเรียนวาดภาพและเขียนคำให้กำลังใจสั้นๆลงบนผืนผ้าด้วยดินสอเป็นการร่างภาพ ให้เวลาประมาณ 8 นาที
- ครูสาธิตวิธีการปักภาพแบบพื้นฐานหลังดังต่อไปนี้ 

- นักเรียนปักผ้าตามลายเส้นที่ได้ออกแบบไว้ ให้เวลาประมาณ 5 นาที
- เก็บผลงานและอุปกรณ์ โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลังใบหนึ่งใส่อุปกรณ์ที่ใช้ อีกใบหนึ่งเก็บผลงานของแต่ละคนโดยจะส่งต่อกันมาจนถึงครู
หมายเหตุ : กิจกรรมระยะยาวใช้เวลามากกว่า 20 นาที ซึ่ง นักเรียนสามารถนำมาสานต่อในเวลาว่างจนกว่าจะสำเร็จขั้นจบ:
-เห็นค่าคุณตนเองและเคารพผู้อื่น
ขั้นจบ
- ครูชวนนักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเองอีกครั้ง
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ – ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม :  อัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่ โทมัส อัลวา เอดินสัน
ขั้นนำ 
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม นั่งขัดสมาธิมือ 2 ข้างแบมือวางไว้ที่หน้าขา จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ครูบอกคำสั่งกำ-แบ นักเรียนปฏิบัติตาม(2-3ครั้ง) จากนั้นเปลี่ยนเป็นปฏิบัติสลับกับคำสั่ง (2-3ครั้ง) เมื่อครูบอกแบนักเรียนกำมือ เมื่อครูบอกกำนักเรียนแบมือ
- ครูให้นักเรียนค่อยๆ ลืมตาขึ้น และพูดขอบคุณทุกความตั้งใจ
- เพลงสปา
- กระดาษA4
- ดินสอหรือปากกา
- เรื่องเล่า โทมัส อัลวา เอดิสัน


ขั้นกิจกรรม:
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของชุมชนที่สะท้อนเรื่องราวทางปัญหาชุมชน
-การวิเคราะห์
-การรับฟังอย่างมีเหตุผลและมีสติ

ขั้นกิจกรรม  
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ (ปากกา 1 ด้าม/กระดาษ A5 1 แผ่น) ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ตะกร้า ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางอุปกรณ์ของตนเองที่ด้านหน้า
- ครูเล่าเรื่อง โทมัส อัลวา เอดิสัน ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “คำว่าอัจฉริยะหมายถึงอะไรและ“นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องเล่า”
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดลงในกระดาษ
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- เก็บผลงานและอุปกรณ์ โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลังใบหนึ่งใส่อุปกรณ์ที่ใช้ อีกใบหนึ่งเก็บผลงานของแต่ละคนโดยจะส่งต่อกันมาจนถึงครู


ขั้นจบ:
-เคารพตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกันขั้นเตรียม : กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก

ขั้นกิจกรรม : ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด


 นักเรียนแต่ละคนพูดขอบคุณและขอโทษ โดยใช้ดอกมะลิที่ทำเป็นสื่อกลาง
พี่ตุ๊กตา : หนูคิดว่าหนูจะให้ดอกมะลิแทนความรักที่หนูอยากมอบให้ยายค่ะ เพราะยายเป็นคนดูแลหนูตลอดเวลาค่ะ
พี่เดียร์ : หนูอยากให้ดอกไม้กับแม่ค่ะ อยากขอบคุณที่แม่คอยรับฟังหนูได้ทุกเรื่องและให้คำปรึกษาค่ะ

ขั้นจบ : ขอบคุณทุกความตั้งใจซึ่งกันและกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น