Week6

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
จันทร์
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม: ก้อนหิน 5 นาที
-นักเรียนนั่งเป็นวงกลมแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆ รับรู้ลมหายใจของตนเองลมหายใจเข้ารู้สึกสบาย หายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย 3 ลมหายใจ
-ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 แบบสลับข้าง 2 ท่า

-เพลงสปา
- กระดาษครึ่งA 4
-ดินสอ
-ก้อนหินขั้นกิจกรรม:
-เห็นความเชื่อมโยงเคารพในความแตกต่าง
-ฝึกการมีสติรู้ตัวการมีสมาธิจดจ่อ
-เคารพ นอบน้อมต่อตนเองและสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-คุณครูนำก้อนหินรูปต่างๆมาให้นักเรียนดู
-ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนเห็นอะไรบ้าง หินมีลักษณะคล้ายกับอะไร ถ้านักเรียนเลือกก้อนหินได้ 1 ก้อนจะเลือกหินชนิดใดเพราะเหตุ
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน 1 ชุด ( กระดาษครึ่ง A 4 1 แผ่น ดินสอ 1 ด้าม ) ขณะที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณคนส่งและคนรับอย่างน้อบน้อมครูจะส่งอุปกรณ์ไปทางซ้ายมือของคุณครู
-ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
-นักเรียนเก็บผลงานใส่ตะกร้าโดยเริ่มจากคนที่ตะกร้าอยู่ด้านหลังแล้วส่งต่อให้เพื่อนที่ละคนจนมาถึงครูขั้นจบ:
-เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ:5 นาที
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของนักเรียนweek
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
อังคาร
ขั้นเตรียม:
-มีสติจดจ่อกับลมหายใจ
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ


กิจกรรม: โยคะ 5 นาที
-ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ

-เพลงสปา


ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
-เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
-ฝึกการจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ทำ
ขั้นกิจกรรม:15 นาที
ครูพายืดหยุ่นร่างกาย
กางแขนทั้ง 2ข้างออกเอนไป
ด้านหลัง นับ 1 2 3 4 5
-  มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ไหล่หมุน
หัวไหล่(ด้านหน้า-ด้านหลัง) ด้านละ 10ครั้ง
หมุนคอ(ซ้าย-ขวา) ด้านละ 5 ครั้ง
สะบัดมือ ,ข้อมือ,ข้อเท้า อย่างละ
5         ครั้ง
นักเรียนและครูเริ่มทำโยคะ
ท่ายืน
ท่าที่ 1 ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที 2 ท่าภูเขา
ท่าที่ 3 ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4 ท่าเก้าอี้ 1 ขา
ท่านั่ง
ท่าที่ 5 ท่าผีเสื้อ
ท่าที 6 ท่าหงส์
ท่าที่ 7 ท่าเต่า
ท่านอน
ท่าที่ 8 ท่าจระเข้
ท่าที 9 ท่างูใหญ่
ท่าที่ 10 ท่าคันธนู
ท่าที่ 11 ท่าจบ นอนในท่า
ปลาดาว (Body Scan สั้น)


ขั้นจบ
-เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ:5 นาที
-นั่งในท้าที่สบาย  หงายฝ่ามือขึ้นวางไว้ที่หน้าขาทั้งสองข้าง  กำและแบสลับกันนับ  10  ครั้งพร้อมๆ กัน  1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  จากนั้นเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นหลังในการแตะที่ปลายนิ้วต่างๆ ไล่จากนิ้วชี้ไปจนถึงนิ้วก้อย  และไล่ย้อนกลับ  นับ 10  ครั้งพร้อมๆ กัน  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
-ครูพูดเสริมแรงชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียน
week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
-ภาพประกอบ
-ฝักทอง
-มีดแกะสลัก

6
พุธ
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติ


กิจกรรม: แกะฝักทอง 5 นาที
-นักเรียนนั่งเป็นวงกลมแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆ รับรู้ลมหายใจของตนเองลมหายใจเข้ารู้สึกสบาย หายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย 3 ลมหายใจ
-ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 แบบสลับข้าง 2 ท่าขั้นกิจกรรม:
-ฝึกการมีสติ จ่อจอ
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและผู้อื่น
-เห็นความเชื่อมโยงเคารพในความแตกต่าง
ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
Description: http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2011/07/D10815468/D10815468-2.jpg
Description: http://www.ladysquare.com/uploads/jaewjingjing/2007-06-24_132630_9-1.JPG
-ครูนำภาพแกะสลักฝักทองมาให้นักเรียนดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้างจาก 2 นี้ ถ้านักเรียนจะแกะสลักนักเรียนสามารถนำอะไรมาแกะได้บ้างเพราะเหตุใด”?
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน 1 ชุด ( ฝักทอง 1 ชิ้น มีดแกะสลัก 1 อัน ) ขณะที่ส่งนักเรียนจะรับไหว้คนส่งและคนรับอย่างน้อบน้อม
-ครูให้นักเรียนออกแบบโจทย์การแกะสลักตามจินตนาการของนักเรียน
 -ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
-ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้”?
-นักเรียนเก็บผลงานใส่ตะกร้าโดยเริ่มจากคนที่ตะกร้าอยู่ด้านหลังแล้วส่งต่อให้เพื่อนที่ละคนจนมาถึงครู


ขั้นจบ:
-เห็นค่าคุณตนเองและเคารพผู้อื่น
ขั้นจบ: 5 นาที
-ครู Empower ชื่นชมในความตั้งใจ
week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม:เรื่องเล่าประจำวันนี้ 5 นาที
-นักเรียนยืนเป็นวงกลมจากนั้นค่อยๆปิดเปลือกตาลงลมรู้ลมหายของตนเองที่ปลายจมูก ลมหายใจเข้ารู้สบาย ลมหายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย 3 ลมหายใจ
-นักเรียนค่อยๆเปิดเปลือกตาแล้วกระพริบตาถี่ๆ จากนั้นค่อยๆนั่งลงเป็นวงกลม


ขั้นกิจกรรม:
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของชุมชนที่สะท้อนเรื่องราวทางปัญหาชุมชน
-การวิเคราะห์
-การรับฟังอย่างมีเหตุผลและมีสติ

ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-ครูให้นักเรียนเป็นข่าวจิ๋วโดยครูซุ่มถามนักเรียนว่าวันนี้นักเรียนได้ดูข่าวอะไรบ้างหรือแถวหมู่บ้านนักเรียนมีข่าวอะไรบ้าง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและชุมชนที่นักเรียนอาศัยเกี่ยวกับการขโมย”?
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน 1 ชุด ( กระดาษครึ่ง A4 ดินสอ ) ขณะที่ส่งนักเรียนจะรับไหว้คนส่งและคนรับอย่างน้อบน้อม
-นักเรียนถ่ายทอดลงบนกระดาษครึ่ง A 4
-นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
-นักเรียนเก็บผลงานใส่ตะกร้าโดยเริ่มจากคนที่ตะกร้าอยู่ด้านหลังแล้วส่งต่อให้เพื่อนที่ละคนจนมาถึงครูขั้นจบ:
-เคารพตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
ขั้นจบ: 5 นาที
ครู Empower ชื่นชมในความตั้งใจ
week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
ศุกร์
ขั้นเตรียม:
-ฝึกสติ การรู้ตัว การรับรู้ลมหายใจ

กิจกรรม: 5 นาที
คุณค่า  หรือมูลค่า ต่างกันอย่างไร
-ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆ ลมหายใจเข้าสบาย ลมหายใจออกผ่อนคลาย 2-3 ลมหายใจ
-ครูกระตุ้นให้นักเรียนหงายฝ่ามือขึ้นวางไว้ที่หน้าขาทั้งสองข้าง  กำและแบสลับกันนับ  10  ครั้งพร้อมๆ กัน  1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  จากนั้นเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นหลังในการแตะที่ปลายนิ้วต่างๆ ไล่จากนิ้วชี้ไปจนถึงนิ้วก้อย  และไล่ย้อนกลับ  นับ 10  ครั้งพร้อมๆ กัน  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

- ปากกา 1 แท่ง
- เงิน 100 บาท
- เหตุการณ์
- กระดาษ
- เพลงสปา


ขั้นกิจกรรม:
เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ขั้นกิจกรรม :   15 นาที
-ครู วาง ปากกา 1 แท่ง และเงิน 100 บาท ไว้ที่กลางวง
- ครูเล่าเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ให้นักเรียนฟังพร้อมให้นักเรียนเลือกว่าจะเลือกสิ่งได้  ระหว่างปากกา  กับเงิน
   เหตุการณ์ที่ 1 หากตอนนี้เราต้องซื้ออาหารเพื่อนำมารับประทานกับเพื่อนๆ  เราจะเลือกอะไร เพราะอะไร
   เหตุการณ์ที่ 2 และถ้าตอนนี้ครูให้พี่แต่ละเขียนความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน  เราจะเลือกอะไร  เพราะอะไร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า 2 เหตุการณ์นี้แตกต่างกันอย่างไร เพราะอะไร?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อมขั้นจบ:
-เคารพตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่งรอบตัว
ขั้นจบ: 5 นาที
-ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน


************************************
กิจกรรม ผัสสะมายา
นำกิจกรรม/บันทึก : ครูผักกาด
บันทึกภาพ : ครูตี้
ขั้นเตรียม :


ขั้นเตรียม :ขั้นจบ :

*******************************
กิจกรรม : ภาพลวงตา
นำกิจกรรม/บันทึก : ครูผักกาด
บันทึกภาพ : ครูตี้
ขั้นเตรียม :
ขั้นกิจกรรม :
ขั้นจบ :


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น