Week9

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
จันทร์
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม: อนาคตที่ฉันใฝ่ฝัน 5 นาที
-นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้น
ค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 2-3ลมหายใจ
ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym (แบบ
แตะส่วนต่างๆของร่างกาย)-กระดาษครึ่ง A4
-เพลงสปา


ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ

ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-ครูเล่าเรื่องความฝันของคุณครูให้นักเรียนฟัง ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดนักเรียนวางแผนอนาคตของตนเองไว้อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด”?
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ
1แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
-นักเรียนถ่ายทอดความฝันของนักเรียนลงกระดาษ
-นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
นักเรียนส่งกระดาษกลับมาเรื่อยๆ
จนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่ส่งแต่ละคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม ทั้งคนรับและคนส่งขั้นจบ:
-เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : 5 นาที
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower
ในความตั้งใจของทุกคน


week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
อังคาร
ขั้นเตรียม:
-ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
-เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
-เกิดสมาธิและการจอจ่อ

กิจกรรม : โยคะ  นาที
นักเรียนยืนเป็นวงกลม กำกับสติ
ด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก ของตัวเอง
ครูพูด Scan ร่างกายสั้นๆให้
นักเรียนรับรู้ความรู้สึกบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย

-เพลงผ่อนคลาย


ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
-เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
-เกิดสมาธิและการจอจ่อ

ขั้นกิจกรรม :15 นาที
ครูพายืดหยุ่นร่างกาย
กางแขนทั้ง 2ข้างออกเอนไป
ด้านหลัง นับ 1 2 3 4 5
-  มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ไหล่หมุน
หัวไหล่(ด้านหน้า-ด้านหลัง) ด้านละ 10ครั้ง
หมุนคอ(ซ้าย-ขวา) ด้านละ 5 ครั้ง
สะบัดมือ ,ข้อมือ,ข้อเท้า อย่างละ
5         ครั้ง
นักเรียนและครูเริ่มทำโยคะ
ท่ายืน
ท่าที่ 1 ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที 2 ท่าภูเขา
ท่าที่ 3 ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4 ท่าเก้าอี้ 1 ขา
ท่านั่ง
ท่าที่ 5 ท่าผีเสื้อ
ท่าที 6 ท่าหงส์
ท่าที่ 7 ท่าเต่า
ท่านอน
ท่าที่ 8 ท่าจระเข้
ท่าที 9 ท่างูใหญ่
ท่าที่ 10 ท่าคันธนู
ท่าที่ 11 ท่าจบ นอนในท่า
ปลาดาว (Body Scan สั้น)ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น

ขั้นจบ 5 นาที
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower
ในความตั้งใจของทุกคน

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
พุธ
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม:งานจากฝาขวด 5 นาที
-นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้น
ค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 2-3 ลมหายใจ
ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym (แบบ
นับเลข 1 – 20 ภาษามือและนับถอยหลังกลับจาก 20 - 1)

- ฝาขวดน้ำ กาวร้อน สี ผ้า  


ขั้นกิจกรรม:
ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของรูปทรงเรขาคณิตศาสตร์กับสิ่งต่างๆ

Description: http://ed.files-media.com/ud/news/1/138/413722/snow2.jpg
ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-ครูเปิดภาพจากคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนดู ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดนักเรียนเห็นอะไรจากภาพบ้าง นักเรียนสามารถเอาอะไรมาแทนฝาขวดได้บ้างเพราะเหตุใด”?
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน 1 ชุด ( ฝาขวดน้ำ กาวร้อน สี ผ้า กาว )  ขณะที่ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่งขณะที่ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อมทั้งคนรับขณะที่ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
- นักเรียนส่งอุปกรณ์พร้อมผลงานกลับมาเรื่อยๆ
จนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่ส่งแต่ละคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม ทั้งคนรับและคนส่งขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ: 5 นาที
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower
ในความตั้งใจของทุกคน

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม: บทความชวนคิด 5 นาที
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน

-เพลงสปา
-กระดาษครึ่งA4

-ปากกา
-บทความ


ขั้นกิจกรรม:
จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
ใคร่ครวญตนเอง
มีสติและรับฟังผู้อื่น

ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-ครูอ่านบทความความรัก ให้นักเรียนฟัง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากบทความนี้”?
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน 1 ชุด (ปากกา กระดาษครึ่ง A4)ขณะที่ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
-นักเรียนเขียนความคิดเห็นลงบนกระดาษครึ่งA4
-นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
-นักเรียนส่งอุปกรณ์พร้อมผลงานกลับมา
เรื่อยๆจนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่ส่งแต่ละคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบ
น้อม ทั้งคนรับและคนส่งขั้นจบ:
-เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : 5 นาที
-ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower
ในความตั้งใจของทุกคน

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
ศุกร์
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม:มายาทางกาย 5 นาที
-กำหนดลมหายใจ 5 ลมหายใจ แตะตามคำสั่งและทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที

- ภาพหญิงสาว  ชายหนุ่ม  ที่แต่งตัวสวยงาม ในรูปแบบต่างๆ
- กระดาษ ขนาด
เล็ก
- ดินสอหรือปากกา
- เพลงสปา


ขั้นกิจกรรม:
- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
ครูนำภาพหญิงสาว  ชายหนุ่ม และเด็ก  ที่แต่งตัวอย่างสวยงาม ในรูปแบบต่างๆ ให้นักเรียนดูที่ละรูป
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนนักเกตเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร ?“
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูแจกกระดาษ ขนาดเล็กให้นักเรียน เขียน สิ่งที่รู้สึก (1 แผ่น ต่อ 1 ความรู้สึก)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่คำต่างๆ ที่กลางวงกลม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงรู้สึกต่อภาพที่เห็นได้มากมาย หลากหลายความรู้สึก?“
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสิ่งที่มองเห็น ความงดงาม ความแตกต่างๆในภาพแต่ละภาพแท้จริงแล้ว  มีอยู่จริงหรือไม่เพราะเหตุใด?“
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นถ่ายทอดความรู้สึกตามจินตนาการ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?ขั้นจบ:
-เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ: 5 นาที
ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น