Week10

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
10
จันทร์
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม:ถ้าชีวิตเลือกได้ 5 นาที
-ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน

ขั้นกิจกรรม:
ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ

ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดนักเรียนคิดว่าร่างกายเราส่วนไหนสำคัญที่สุด เพราะอะไร”?
-ครูนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดกัน
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน 1 ชุด (ปากกา กระดาษครึ่ง A4)ขณะที่ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดถ้านักเรียนเลือกทำศัลยกรรมได้ 1 อย่างนักเรียนจะเลือกอะไรเพราะเหตุ
-นักเรียนเขียนลงกระดาษครึ่ง A4 ตามมุมมองของนักเรียนที่มีมิติ
-นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
-นักเรียนส่งอุปกรณ์พร้อมผลงานกลับมา
เรื่อยๆจนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่ส่งแต่ละคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบ
น้อม ทั้งคนรับและคนส่ง
ขั้นจบ:
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
-ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน
week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
10
อังคาร
ขั้นเตรียม:
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : โยคะ  นาที
นักเรียนยืนเป็นวงกลม กำกับสติ
ด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก ของตัวเอง
ครูพูด Scan ร่างกายสั้นๆให้
นักเรียนรับรู้ความรู้สึกบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย
ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
-เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
-เกิดสมาธิและการจอจ่อ

ขั้นกิจกรรม:15 นาที
ครูพายืดหยุ่นร่างกาย
กางแขนทั้ง 2ข้างออกเอนไป
ด้านหลัง นับ 1 2 3 4 5
-  มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ไหล่หมุน
หัวไหล่(ด้านหน้า-ด้านหลัง) ด้านละ 10ครั้ง
หมุนคอ(ซ้าย-ขวา) ด้านละ 5 ครั้ง
สะบัดมือ ,ข้อมือ,ข้อเท้า อย่างละ
5         ครั้ง
นักเรียนและครูเริ่มทำโยคะ
ท่ายืน
ท่าที่ 1 ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที 2 ท่าภูเขา
ท่าที่ 3 ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4 ท่าเก้าอี้ 1 ขา
ท่านั่ง
ท่าที่ 5 ท่าผีเสื้อ
ท่าที 6 ท่าหงส์
ท่าที่ 7 ท่าเต่า
ท่านอน
ท่าที่ 8 ท่าจระเข้
ท่าที 9 ท่างูใหญ่
ท่าที่ 10 ท่าคันธนู
ท่าที่ 11 ท่าจบ นอนในท่า
ปลาดาว (Body Scan สั้น)


ขั้นจบ:
-เคารพตนเองและผู้อื่น

นั่งในท่าที่สบาย  หงายฝ่ามือขึ้นวางไว้ที่หน้าขาทั้งสองข้าง  กำและแบสลับกันนับ  10  ครั้งพร้อมๆ กัน  1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  จากนั้นเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นหลังในการแตะที่ปลายนิ้วต่างๆ ไล่จากนิ้วชี้ไปจนถึงนิ้วก้อย  และไล่ย้อนกลับ  นับ 10  ครั้งพร้อมๆ กัน  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
-ครูพูดเสริมแรงชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียน
week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
10
พุธ
ขั้นเตรียม:
-ฝึกสติ การรู้ตัว การจ่อจออยู่กับตนเอง
กิจกรรม: มะลิสื่อรัก  5 นาที
-ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน

-กระดาษทิชู
-ลวด
-ใบไม้


ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกสติ จ่อจอกับสิ่งที่ทำเคารพตนเองและผู้อื่นเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งๆที่อยู่รอบๆตัวเรา
-นำวัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวมาเพิ่มพูนค่าทางความคิดและสร้างสรรค์
ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ ( กระดาษทิชชู ลวด ใบไม้)
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน 1 ชุด ( กระดาษทิชชู ลวด ใบไม้ )ขณะที่ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
กระดาษทิชู
-นักเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูแนะนำ
-นักเรียนนำเสนอผลงาน


ขั้นจบ:
เคารพตนเองและผู้อื่น
-ครูเล่าเรื่องราวของดอกมะลิ
-ครูพูดเสริมแรงชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียน
week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
10
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม:
ขั้นกิจกรรม:ขั้นจบ:

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
10
ศุกร์
ขั้นเตรียม:
ขั้นกิจกรรม:ขั้นจบ:ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น