Week2


วัน
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติรู้ตัว
เปลือก
ขั้นนำ
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ประมาณ 1 นาที
- นักเรียนค่อยๆ ลืมตาขึ้น จากนั้นนักเรียนแตะสัมผัสที่ปลายนิ้วโดยใช้นิ้วโป้งเป็นฐาน ไล่เรียงนิ้วชี้-ก้อยและย้อนกลับ (2-3รอบ) ครูพูดขอคุณทุกความตั้งใจ
- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4
- ดินสอหรือปากกา
- เสียงบันทึกจากป่าโคกหีบขั้นกิจกรรม:
-เห็นความเชื่อมโยงเคารพในความแตกต่าง
-ฝึกการมีสติรู้ตัวการมีสมาธิจดจ่อ
-เคารพ นอบน้อมต่อตนเองและสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ (ดินสอ 1 ด้าม/กระดาษ A5 1 แผ่น) ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ตะกร้า ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางอุปกรณ์ของตนเองที่ด้านหน้า
- ครูเตรียมส้ม 2-3 ใส่ตะกร้า จากนั้นหยิบส้มผลที่ 1 มาค่อยปอกเปลือกออกช้าๆ ขณะเดียวกันครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร? คิดอย่างไร?กับสิ่งที่ครูกำลังทำ และเมื่อพูดถึงคำว่า “เปลือก” นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร?
- นักเรียนวาดภาพและเขียนถ่ายทอดความรู้สึกลงในกระดาษ
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง (โดยการสุ่มประมาณ 4-5 คน)


ขั้นจบ:
-เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ
- ครูชวนนักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเองอีกครั้ง
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
และไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ขั้นเตรียม:
-มีสติจดจ่อกับลมหายใจ
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ


โยคะ
ขั้นเตรียม
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
- เพลงโยคะ
- บรรยากาศรอบๆ

ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
-เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
-ฝึกการจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ทำ
ขั้นกิจกรรม
- คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายนักเรียนยืนโดยการกางขาออกจากกันเล็กน้อยให้อยู่ระหว่างตรงกันกับไหล่
- กางแขนทั้ง 2 ข้างออกแล้วยื่นไปข้างหลังคุณคุณครูนับ 1 – 5
- มือทั้ง 2 ข้างจับที่ไหลแล้วหมุน  10 ครั้ง
- หมุนคอ  5 ครั้ง
- สะบัดข้อมือข้อเท้า ข้างละ  5  ครั้ง
- ครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะ
ท่าที่  1  ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที่ 2  ท่าภูเขา
ท่าที่ 3  ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4  ท่าเก้าอี้ 2 ขา
ท่าที่ 5  เก้าอี้  1  ขา
ท่าที่ 6  ท่าจระเข้
ท่าที่ 7  ท่างูใหญ่
ท่าที่  8  ท่าคันธนู
ท่าที่  9  ท่าตั๊กแตน
ท่าที่ 10 ท่าศพ นอนเป็นปลาดาว (Body scan)ขั้นจบ
-เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติ

กิจกรรม : ศิลปะในตัวฉัน
ขั้นนำ  
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ประมาณ 1 นาที
- นักเรียนค่อยๆ ลืมตาขึ้น ครูพูดขอบคุณทุกความตั้งใจ
- เพลงสปา
- รูปภาพ
- อุปกรณ์เพ้นท์ภาพ(ดินสอ 1 ด้าม/รูปภาพของนักเรียนแต่ละคน(ขนาด A4) 1 แผ่น/พู่กัน 1 อัน : 1 คน)/ สีโปสเตอร์(ดำ)และจานสี 1 ชุด/กระดาษร้อยปอนด์A4 1 แผ่น/)

ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกการมีสติ จ่อจอ
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและผู้อื่น
-เห็นความเชื่อมโยงเคารพในความแตกต่าง
ขั้นกิจกรรม  
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพต่อไปนี้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร? นักเรียนคิดว่ามีกระบวนการทำอย่างไร
- ครูให้นักเรียนนับ 1-4 เพื่อแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์(ดินสอ 1 ด้าม/รูปภาพของนักเรียนแต่ละคน(ขนาด A4) 1 แผ่น/พู่กัน 1 อัน : 1 คน)/ สีโปสเตอร์(ดำ)และจานสี 1 ชุด/กระดาษร้อยปอนด์A4 1 แผ่น/) ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ตะกร้า ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางอุปกรณ์ของตนเองที่ด้านหน้า
- ครูสาธิตวิธีการวาดภาพ และให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพของตนเอง ให้เวลาประมาณ 5 นาที
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานและความคืบหน้าของตนเอง
- เก็บผลงานและอุปกรณ์ โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลังใบหนึ่งใส่อุปกรณ์ที่ใช้ อีกใบหนึ่งเก็บผลงานของแต่ละคนโดยจะส่งต่อกันมาจนถึงครู
หมายเหตุ : กิจกรรมระยะยาวใช้เวลามากกว่า 20 นาที ซึ่ง นักเรียนสามารถนำมาสานต่อในเวลาว่างจนกว่าจะสำเร็จ


ขั้นจบ:
-เห็นค่าคุณตนเองและเคารพผู้อื่น
ขั้นจบ
- ครูชวนนักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเองอีกครั้ง
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ – ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : ปริศนาธรรม
ขั้นนำ  นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ประมาณ 1 นาที
- นักเรียนค่อยๆ ลืมตาขึ้น ครูพูดขอคุณทุกความตั้งใจ
- เพลงสปา
- กระดาษA4
- ดินสอหรือปากกา
- เรื่องเล่าของครู


ขั้นกิจกรรม:
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของชุมชนที่สะท้อนเรื่องราวทางปัญหาชุมชน
-การวิเคราะห์
-การรับฟังอย่างมีเหตุผลและมีสติ

ขั้นกิจกรรม  
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์(ดินสอ 1 ด้าม/กระดาษ A5 1 แผ่น) ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ตะกร้า ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางอุปกรณ์ของตนเองที่ด้านหน้า
- ครูเล่าเรื่องปริศนาธรรม 3 ข้อของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าปริศนาแต่ละข้อหมายถึงอะไร?
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็น
- ครูเล่าความหมายถึงของปริศนาธรรมทั้ง 3 ข้อของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชให้นักเรียนฟังขั้นจบ:
-เคารพตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน


ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
ท่ายืน

ท่านั่ง


ท่านอน

ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น