Week3วัน
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : มองมุมฉัน
ขั้นนำ
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ประมาณ 1 นาที
- นักเรียนค่อยๆ ลืมตาขึ้น จากนั้นนักเรียนแตะสัมผัสที่ปลายนิ้วโดยใช้นิ้วโป้งเป็นฐาน ไล่เรียงนิ้วชี้-ก้อยและย้อนกลับ (2-3รอบ) ครูพูดขอบคุณทุกความตั้งใจ
- เพลงสปา
- กระดาษ A4
- ดินสอ 1 ด้าม
- ดอกบัว 5 ดอก
- แจกันขั้นกิจกรรม:
-เห็นความเชื่อมโยงเคารพในความแตกต่าง
-ฝึกการมีสติรู้ตัวการมีสมาธิจดจ่อ
-เคารพ นอบน้อมต่อตนเองและสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูจัดวางสิ่งของแจกันดอกบัว 5 ดอก ตรงกลางวง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไร” “ดอกบัวสื่อถึงอะไรได้บ้าง”
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ (ดินสอ 1 ด้าม/กระดาษ A4 1 แผ่น) ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ตะกร้า ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางอุปกรณ์ของตนเองที่ด้านหน้า
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “จากมุมที่นักเรียนนั่ง นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดแจกันดอกบัวออกมาเป็นภาพวาดของตัวเองได้อย่างไร”
- นักเรียนแต่ละคนวาดภาพแจกันและดอกบัวจากมุมมองของตนเอง ใช้เวลาประมาณ 8 นาที
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอรูปภาพดอกบัวในมุมมองของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “จากกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
- นักเรียนทุกคนตอบคำถามสิ่งที่ได้เรียนรู้คนละ 1 ข้อไม่ซ้ำกัน


ขั้นจบ:
-เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ
- ครูชวนนักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเองอีกครั้ง
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ขอบคุณดอกบัวทุกดอกที่มาเป้นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ให้เราในวันนี้ ขอบคุณทุกความตั้งใจ ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ขั้นเตรียม:
-มีสติจดจ่อกับลมหายใจ
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ


กิจกรรม : เล่าจากธรรมชาติ
ขั้นเตรียม
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม ที่สนามกีฬา
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ

- บรรยากาศรอบๆ
- ดอกตะแบกแห้ง
- วัสดุธรรมชาติบริเวรโรงเรียน

ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
-เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
-ฝึกการจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ทำ
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียน เดินสำรวจธรรมชาติบริเวณรอบๆ โรงเรียน
- ครูให้นักเรียนดูดอกตะแบกแห้ง และใช้คำถามกระตุ้นคิด “ดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกอะไร”
- ครูให้เวลานักเรียนเดินสำรวจธรรมชาติ และเก็บวัสดุธรรมชาติที่มีความหมายกับตนเองโดยให้เวลาประมาณ 8 นาที
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอวัสดุ 1 ชิ้นที่มีความหมายต่อตนเอง


ขั้นจบ
-เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ
- ครูชวนนักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเองอีกครั้ง
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ขอบคุณธรรมชาติและสรรพสิ่งที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล ขอบคุณทุกความตั้งใจและไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติ

กิจกรรม : โมบายธรรมชาติ
ขั้นนำ  
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ประมาณ 1 นาที
- นักเรียนค่อยๆ ลืมตาขึ้น ครูพูดขอบคุณทุกความตั้งใจ

- เพลงสปา
- รูปภาพ
- อุปกรณ์ทำโมบาย(วัสดุธรรมชาติ 1 ชุด/เส้นเอ็น 1 ม้วน/เข็ม 1 เล่ม)

ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกการมีสติ จ่อจอ
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและผู้อื่น
-เห็นความเชื่อมโยงเคารพในความแตกต่าง
ขั้นกิจกรรม  
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “กิ่งไม้สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(คนละ 1 ชนิด ไม่ซ้ำกัน)
- นักเรียนนับ 1-4 เพื่อแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ (วัสดุธรรมชาติ 1 ชุด/เส้นเอ็น 1 ม้วน/เข็ม 1 เล่ม) ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 4 ตะกร้า ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางอุปกรณ์ของตนเองที่ด้านหน้า
- ครูให้นักเรียนดูโมบายธรรมชาติ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไร?” “นักเรียนรู้สึกอย่างไร?”
- ครูแนะนำและสาธิตการทำโมบายจากวัสดุธรรชาติ
- นักเรียนทำโมบายโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที
- เก็บผลงานและอุปกรณ์ โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลังใบหนึ่งใส่อุปกรณ์ที่ใช้ อีกใบหนึ่งเก็บผลงานของแต่ละคนโดยจะส่งต่อกันมาจนถึงครู
หมายเหตุ : กิจกรรมระยะยาวใช้เวลามากกว่า 20 นาที ซึ่ง นักเรียนสามารถนำมาสานต่อในเวลาว่างจนกว่าจะสำเร็จ


ขั้นจบ:
-เห็นค่าคุณตนเองและเคารพผู้อื่น
ขั้นจบ
- ครูชวนนักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเองอีกครั้ง
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ – ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : คำถาม?
ขั้นนำ  นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ประมาณ 1 นาที
- นักเรียนค่อยๆ ลืมตาขึ้น ครูพูดขอคุณทุกความตั้งใจ
- เพลงสปา
- เพลงสปา
- ฉลากคำถาม
- เรื่องเล่าของทุกคน

ขั้นกิจกรรม:
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของชุมชนที่สะท้อนเรื่องราวทางปัญหาชุมชน
-การวิเคราะห์
-การรับฟังอย่างมีเหตุผลและมีสติ

ขั้นกิจกรรม  
- ครูส่งตะกร้าใส่ฉลากที่มีคำถาม(ฉันอยากขอบคุณ.../ฉันอยากขอโทษ.../สัตว์เลี้ยงที่ฉันรักมาที่สุด/เรื่องราวที่ฉันประทับใจที่สุดคือ/ความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ของฉันคือ.../ถ้าเพื่อน......ฉันจะเป็น...)ให้นักเรียนคนละ 1 ชิ้น โดย  ก่อนที่จะรับตะกร้าทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางฉลากของตนเองที่ด้านหน้า
- นักเรียนแต่ละคนตอบคำถามของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด“นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรม?”


ขั้นจบ:
-เคารพตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

ขั้นเตรียม:
-ฝึกสติ การรู้ตัว การรับรู้ลมหายใจ

กิจกรรม : ความงาม
ขั้นเตรียม : 
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ประมาณ 1 นาที
- ครูพานักเรียน Brain gym แบบสลับข้างบน-ล่าง (ท่าจิ้งจอกงูใหญ่)
- นักเรียนค่อยๆ ลืมตาขึ้น ครูพูดขอคุณทุกความตั้งใจ

เพลงสปา
- รูปภาพบุคคล

ขั้นกิจกรรม:
เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ขั้นกิจกรรม : 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ความงามของมนุษย์ นั้นใครเป็นผู้กำหนด?เจ้าของเรือนร่าง หรือ สังคม?
- ครูเปิดรูปต่อไปนี้ให้นักเรียนดู
 


- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไร” “ความงามมีจริงหรือไม่” และ “อะไรที่บ่งบอกถึงความงามของมนุษย์
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมวันนี้


ขั้นจบ:
-เคารพตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่งรอบตัว
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน

ประมวลภาพกิจกรรมและภาระงาน : จิตศึกษา l ศิลปะแกะสลักฟักทอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น